Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tuella. Työnohjaajan tehtävänä on ohjauksellisin keinoin auttaa työnohjattavia tulkitsemaan ja jäsentelemään omaan työhönsä, työyhteisön toimintaan ja omiin työrooleihin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita.

Työnohjauksesta on osoitettu olevan hyötyä mm. seuraavien tavoitteiden edistämisessä:

  • työntekijän omien voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen

  • omien työtehtävien ja roolien jäsentyminen yksilö- ja työyhteisötasolla

  • työntekijän/työyhteisön tukeminen muutostilanteissa (muutokset työnkuvissa, työyhteisöjen toiminnassa, organisaatiotason muutoksissa)

  • työilmapiiriin ja työyhteisön yhteistyön edistäminen

  • ammatillisen kehittymisen tukeminen

  • työyhteisön yhteisten tavoitteiden selkiyttäminen

  • esihenkilötyön tukeminen

  • työssä jaksamisen tukeminen, työntekijän voimaantuminen

Työnohjausta voidaan antaa yksilöille, ryhmille tai työyhteisöille. Se sopii työn tarkastelun ja kehittämisen menetelmäksi erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville työnohjaus tarjoaa mahdollisuuksia mm. oman esimiesroolin ja johtamisen tapojen tarkasteluun sekä jaksamisen tueksi. Voit lukea lisää esihenkilöiden työnohjauksesta blogikirjoituksesta.

Työnohjaus tarjoaa aikaa ja tilaa pysähtyä yhdessä tarkastelemaan työtä, työrooleja ja työyhteisön toimintaa.  Työnohjauksessa haetaan ratkaisuja ja suuntaviivoja eteenpäin. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä ohjattavien voimavaroja ja tukea työhyvinvointia. Ohjattavien kokemukset ja kokemusten reflektointi on keskiössä työnohjausprosessissa. 

Työnohjausprosessi käytännössä:

Aloituskeskustelussa keskustellaan työnohjauksen tilaajan kanssa työnohjauksen tarpeesta ja sovitaan työnohjauksen toteutusaikataulusta ja kokoontumispaikasta sekä muista käytännön yksityiskohdista. 

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi. Työnohjausprosessin kesto ja tapaamisten tiheys on sovittavissa ohjattavien tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti.  Suositeltava tapaamistiheys on alkuvaiheessa 3-4 viikkoa. Yksilötyönohjauksessa yhden tapaamisen kesto on 60min. Ryhmätyönohjauksessa yhden tapaamisen kesto on 90-120min.  

Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustutaan ja sovitaan yhteisistä käytänteistä, jotta työnohjausprosessi olisi kaikille ohjattaville mahdollisimman antoisa. Tärkeinä periaatteina työnohjaustapaamisissa on keskustelun luottamuksellisuus sekä työnohjaukseen sitoutuminen ja osallistumisen vapaaehtoisuus. 

Työnohjattavat määrittävät työnohjaajan tuella työnohjaukselle tavoitteet, joihin palataan ohjausprosessin aikana niitä tarpeen mukaan täsmentäen. 

Työnohjauksessa yhteinen keskustelu; asioiden ja ilmiöiden pohdinta ja yhteiset oivallukset,  ovat keskiössä. Ohjattavien toiveiden mukaan keskustelun rinnalla voidaan käyttää toiminnallisia keinoja (kirjoittaminen, piirtäminen, kuvat, kortit, tehtävät jne.) asioiden pohdinnan ja jäsentelyn tukena.  

Olisiko Sinulla tai työyhteisölläsi tarvetta työnohjaukselliselle tuelle?

Otathan yhteyttä niin keskustellaan lisää tarpeistanne.