Tietoa minusta

Koulutus:

Äkillisen kriisityön ohjaaja (2022)

Työhyvinvointivalmentaja (2021)

Työnohjaaja, STOry (2019)

Mindfulness-ohjaaja (2019)

Terveystieteiden maisteri; gerontologia ja kansanterveystiede (2006)

Fysioterapeutti (2001)

Ikäihmisten perhehoitaja (2021) 

Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen kouluttaja (2017)

Työotteeni:

Työotteessani painottuu voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, systeeminen ajattelutapa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulma. Tavoitteenani on, että työnohjaus ja valmennus voimavaraistaa ohjattavia ja mahdollistaa tulevaisuuteen suuntautuvan prosessoinnin ja toiminnan.  Toimintani lähtökohtana on, että ohjaus- ja valmennustilanteissa syntyy turvallinen ja avoin keskusteluilmapiiri, mikä mahdollistaa yhdessä ihmettelyn, oivallusten tekemisen ja ratkaisujen löytämisen.

Toimintani tavoitteena on hyvä asiakaskokemus. Haluan olla ohjaajana, valmentajana ja kouluttajana helposti lähestyttävä, luotettava, aidosti ihmiset kohtaava ja kuunteleva ajatusten herättelijä, keskustelujen fasilitoija ja tuki yhteisessä reflektoinnissa. 

Minulle on tärkeää koko ajan vahvistaa osaamistani työnohjauksen ja työhyvinvointia tukevien palveluiden saralla, ja tätä kautta edelleen kehittää yritykseni tarjoamia palveluita. Uskon yhteistyön voimaan, ja tavoitteeni on yhdessä asiakkaiden kanssa keskustellen täsmentää heidän tarpeitaan ja pohtia niihin parhaiten vastaavia palveluja.

Työhistoria:

Työskentelen tällä hetkellä sivutoimisena yrittäjänä työnohjaus- ja työhyvinvointipalveluja tuottaen. Päätoimeni on sosiaalialan järjestössä, jossa työskentelen toiminnanjohtajana. 

Olen työnohjannut yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä erityisesti sote-sektorilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työnohjaus on minulle luontevaa, sillä olen itse työskennellyt pitkään julkisella ja kolmannella sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä niin asiakastyössä, esihenkilötyössä kuin kehittämistyössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kartuttamani työkokemuksen pohjalta erityisosaamisalueikseni ovat muodostuneet esihenkilötyö, hanketyö, ikääntyneiden palvelujärjestelmän ja asiakasohjauksen tuntemus, vapaaehtoistoiminta, omaishoito ja ikääntyneiden perhehoito. 

Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen on ollut tärkeä osa työhistoriaani ja olen hankkinut täydennyskoulutuksen kautta pätevyyden toimia ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksissa kouluttajana ja perhehoitajien työnohjaajana. 

Olen toiminut työhyvinvointiin liittyvien kurssien kouluttajana kansalaisopistossa sekä tuottanut Onnistu palautumisessa - verkkokurssin.